pdf Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

In Thông báo cổ đông

pdf Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung

In Thông báo cổ đông

pdf CBTT- Phát hành trái phiếu chuyển đổi

In Thông báo cổ đông

pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2017

In Báo cáo tài chính

pdf Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2017

In Thông báo cổ đông