pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2017

In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

In Thông báo cổ đông

pdf Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung

In Thông báo cổ đông

pdf CBTT- Phát hành trái phiếu chuyển đổi

In Thông báo cổ đông