pdf Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung

In Thông báo cổ đông

pdf CBTT- Phát hành trái phiếu chuyển đổi

In Thông báo cổ đông

pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2017

In Báo cáo tài chính

pdf Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2017

In Thông báo cổ đông

pdf Biên bản ĐHCĐ bất thường năm 2017

In Thông báo cổ đông