pdf CBTT- Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Download
In Thông báo cổ đông

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Qúi 2 năm 2017

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tài chính riêng Qúi 2 năm 2017

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2017)

Download
In Báo cáo quản trị

pdf Nghị quyết HĐQT v/v chọn công ty kiểm toán năm 2017

Download
In Thông báo cổ đông

pdf Công văn về việc thay đổi thông tin trên BCTC HN quý 1 năm 2017

Download
In Thông báo cổ đông

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Qúi I năm 2017

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tài chính riêng Qúi I năm 2017

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Biên bản Kiểm phiếu ĐHCĐ thường niên năm 2017

Download
In Thông báo cổ đông