pdf Quyết định miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS

Download
In Thông báo cổ đông

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2012

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Thay đổi Người đại diện pháp luật

Download
In Thông báo cổ đông

pdf Báo cáo tài chính Quý III năm 2012

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán ngày 30 tháng 6 năm2012

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2012

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tình hình quản trị Công ty ( 6 tháng đầu năm 2012)

Download
In Báo cáo quản trị

pdf Báo cáo tài chính Quý II năm 2012

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Giải trình nguyên nhân lỗ năm 2011 và phương án khắc phục

Download
In Thông báo cổ đông

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2012

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tài chính Quý I năm 2012

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo thường niên năm 2011

Download
In Báo cáo thường niên

pdf Báo cáo tình hình quản trị Công ty ( Quý I/ năm 2012)

Download
In Báo cáo quản trị

pdf Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2011

Download
In Báo cáo quản trị

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2011

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tài chính Quý IV năm 2011

Download
In Báo cáo tài chính