pdf Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Download
In Thông báo cổ đông

pdf Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung

Download
In Thông báo cổ đông

pdf Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 7

Download
In Thông báo cổ đông

pdf CBTT- Phát hành trái phiếu chuyển đổi

Download
In Thông báo cổ đông

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2017

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2017

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2017

Download
In Thông báo cổ đông

pdf Biên bản ĐHCĐ bất thường năm 2017

Download
In Thông báo cổ đông

pdf CBTT- Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2017

Download
In Thông báo cổ đông

pdf Nghị quyết HĐQT thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

Download
In Thông báo cổ đông