pdf Báo cáo thường niên năm 2017

In Báo cáo thường niên

pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2017

In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

In Thông báo cổ đông