Toggle Tiêu đề Ngày
pdf NQ của HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Cty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - Thành viên Tập đoàn F.I.T ( pdf, 132 KB ) (75 download)
pdf Nghị quyết của HĐQT v/v chọn công ty kiểm toán năm 2019 ( pdf, 76 KB ) (89 download)
pdf Quyết định của HĐQT v/v chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long tại Thanh Hóa ( pdf, 116 KB ) (91 download)
pdf Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh dược phẩm ( pdf, 478 KB ) (137 download) Popular
pdf Quyết đinh của HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch với những bên có liên quan ( pdf, 709 KB ) (164 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT v/v thôi giữ chức vụ TGĐ và người đại diện theo pháp luật của Công ty DCL ( pdf, 364 KB ) (98 download)
pdf Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm chức vụ TGĐ và người đại diện theo pháp luật của Công ty DCL ( pdf, 458 KB ) (92 download)
pdf Nghị quyết của HĐQT v/v thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty DCL ( pdf, 759 KB ) (83 download)
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ( pdf, 397 KB ) (219 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan ( pdf, 1.42 MB ) (340 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua thư từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh của ông Nguyễn Toàn Thắng, bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Thế giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh dược phẩm ( pdf, 1.15 MB ) (300 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty ( pdf, 381 KB ) (312 download) Popular
pdf CBTT- Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 ( pdf, 1.62 MB ) (346 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động CN Thanh Hóa và CN Trà Vinh ( pdf, 2.85 MB ) (384 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chi cổ tức năm 2017 ( pdf, 2.35 MB ) (376 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2018 ( pdf, 1.99 MB ) (445 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ TN năm 2018 ( pdf, 2.45 MB ) (425 download) Popular
pdf Nghị quyết HDQT v/v thay đổi người đại diện phần góp vốn, Giám đốc người đại diện theo pháp luật tại VPC - Sài Gòn ( pdf, 402 KB ) (416 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT triển khai PA phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài ( pdf, 490 KB ) (430 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ( pdf, 396 KB ) (441 download) Popular