Toggle Tiêu đề Ngày
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua thư từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh của ông Nguyễn Toàn Thắng, bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Thế giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh dược phẩm ( pdf, 1.15 MB ) (42 download)
pdf Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty ( pdf, 381 KB ) (66 download)
pdf CBTT- Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 ( pdf, 1.62 MB ) (98 download)
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động CN Thanh Hóa và CN Trà Vinh ( pdf, 2.85 MB ) (139 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chi cổ tức năm 2017 ( pdf, 2.35 MB ) (140 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2018 ( pdf, 1.99 MB ) (210 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ TN năm 2018 ( pdf, 2.45 MB ) (183 download) Popular
pdf Nghị quyết HDQT v/v thay đổi người đại diện phần góp vốn, Giám đốc người đại diện theo pháp luật tại VPC - Sài Gòn ( pdf, 402 KB ) (187 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT triển khai PA phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài ( pdf, 490 KB ) (166 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thời gian chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ( pdf, 396 KB ) (218 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ( pdf, 268 KB ) (285 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ( pdf, 1.18 MB ) (253 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v chọn công ty kiểm toán năm 2017 ( pdf, 371 KB ) (276 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất việc góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ tại Công ty con ( pdf, 784 KB ) (299 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh ( pdf, 269 KB ) (375 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua Kế hoạch kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông ( pdf, 216 KB ) (311 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2017 ( pdf, 342 KB ) (327 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty CP DP Euvipharm ( pdf, 360 KB ) (350 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý hợp đồng với Amigo ( pdf, 341 KB ) (336 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT V/v góp vốn thành lập công ty cổ phần ( pdf, 902 KB ) (402 download) Popular