Toggle Tiêu đề Ngày
pdf Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh dược phẩm ( pdf, 478 KB ) (28 download)
pdf Quyết đinh của HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch với những bên có liên quan ( pdf, 709 KB ) (66 download)
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ( pdf, 397 KB ) (130 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan ( pdf, 1.42 MB ) (244 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua thư từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh của ông Nguyễn Toàn Thắng, bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Thế giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh dược phẩm ( pdf, 1.15 MB ) (200 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty ( pdf, 381 KB ) (216 download) Popular
pdf CBTT- Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 ( pdf, 1.62 MB ) (245 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động CN Thanh Hóa và CN Trà Vinh ( pdf, 2.85 MB ) (291 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chi cổ tức năm 2017 ( pdf, 2.35 MB ) (281 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2018 ( pdf, 1.99 MB ) (349 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ TN năm 2018 ( pdf, 2.45 MB ) (324 download) Popular
pdf Nghị quyết HDQT v/v thay đổi người đại diện phần góp vốn, Giám đốc người đại diện theo pháp luật tại VPC - Sài Gòn ( pdf, 402 KB ) (325 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT triển khai PA phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài ( pdf, 490 KB ) (335 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ( pdf, 396 KB ) (354 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ( pdf, 268 KB ) (426 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ( pdf, 1.18 MB ) (394 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v chọn công ty kiểm toán năm 2017 ( pdf, 371 KB ) (414 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất việc góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ tại Công ty con ( pdf, 784 KB ) (439 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh ( pdf, 269 KB ) (519 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua Kế hoạch kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông ( pdf, 216 KB ) (452 download) Popular