pdf Công bố thông tin về việc giải thể công ty con

Download (776 KB)
In Thông báo cổ đông 63 download

pdf Báo cáo tài chính riêng bán niên 2020 đã kiểm toán

Download (7.39 MB)
In Báo cáo tài chính 62 download

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020 đã kiểm toán

Download (8.08 MB)
In Báo cáo tài chính 64 download

pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2020 Popular

Download (12.37 MB)
In Báo cáo tài chính 105 download

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 Popular

Download (11.56 MB)
In Báo cáo tài chính 131 download

pdf Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2020)

Download (5.45 MB)
In Báo cáo quản trị 99 download

pdf Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020

Download (214 KB)
In Thông báo cổ đông 98 download

pdf Biên bản họp Ban kiểm soát về việc Bầu trưởng Ban kiểm soát Popular

Download (351 KB)
In Thông báo cổ đông 128 download

pdf CBTT - Tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Popular

Download (499 KB)
In Thông báo cổ đông 288 download

pdf Về ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Popular

Download (246 KB)
In Thông báo cổ đông 160 download

pdf Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Popular

Download (254 KB)
In Thông báo cổ đông 196 download

pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2020 Popular

Download (3.36 MB)
In Báo cáo tài chính 267 download

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2020 Popular

Download (3.23 MB)
In Báo cáo tài chính 264 download