pdf CBTT - Chọn công ty kiểm toán năm 2019

Download (127 KB)
In Thông báo cổ đông 18 download

pdf Nghị quyết của HĐQT v/v chọn công ty kiểm toán năm 2019

Download (76 KB)
In Thông báo cổ đông 18 download

pdf CBTT- Quyết định v/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Download (779 KB)
In Thông báo cổ đông 60 download

pdf Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Phí Xuân Trường Popular

Download (692 KB)
In Thông báo cổ đông 100 download

pdf Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2019 so với Quý 1 năm 2018 Popular

Download (525 KB)
In Thông báo cổ đông 113 download

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019 Popular

Download (3.85 MB)
In Báo cáo tài chính 154 download

pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2019 Popular

Download (4.08 MB)
In Báo cáo tài chính 116 download

pdf CBTT- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 19 Popular

Download (2.41 MB)
In Thông báo cổ đông 116 download

pdf Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Lưu Quế Minh Popular

Download (662 KB)
In Thông báo cổ đông 134 download

pdf Báo cáo thường niên năm 2018 Popular

Download (11.19 MB)
In Báo cáo thường niên 300 download

pdf CBTT- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 18 Popular

Download (2.04 MB)
In Thông báo cổ đông 144 download

pdf CBTT- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Popular

Download (455 KB)
In Thông báo cổ đông 215 download

pdf Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Lưu Quế Minh Popular

Download (198 KB)
In Thông báo cổ đông 134 download

pdf Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ bà Trần Huệ Nga Popular

Download (698 KB)
In Thông báo cổ đông 136 download

pdf Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Trịnh Quốc Khánh Popular

Download (698 KB)
In Thông báo cổ đông 137 download