pdf Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020

Download (214 KB)
In Thông báo cổ đông 15 download

pdf Biên bản họp Ban kiểm soát về việc Bầu trưởng Ban kiểm soát

Download (351 KB)
In Thông báo cổ đông 43 download

pdf CBTT - Tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Popular

Download (499 KB)
In Thông báo cổ đông 184 download

pdf Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Popular

Download (254 KB)
In Thông báo cổ đông 100 download

pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2020 Popular

Download (3.36 MB)
In Báo cáo tài chính 169 download

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2020 Popular

Download (3.23 MB)
In Báo cáo tài chính 168 download

pdf Báo cáo thường niên năm 2019 Popular

Download (13.90 MB)
In Báo cáo thường niên 343 download

pdf Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2019 so với năm 2018 Popular

Download (493 KB)
In Thông báo cổ đông 120 download

pdf Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Popular

Download (395 KB)
In Thông báo cổ đông 153 download