pdf CBTT- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Download
In Thông báo cổ đông

pdf Báo cáo thường niên năm 2017

Download
In Báo cáo thường niên

pdf Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc sản xuất

Download
In Thông báo cổ đông

pdf Quyết định v/v bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty

Download
In Thông báo cổ đông

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2017

Download
In Báo cáo tài chính

pdf CBTT về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Download
In Thông báo cổ đông

pdf Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ quốc tế

Download
In Thông báo cổ đông

pdf CBTT - phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi

Download
In Thông báo cổ đông

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2017

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2017

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

Download
In Báo cáo quản trị