pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 - 2019

Download (2.74 MB)
In Báo cáo tài chính 86 download

pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 3 - 2019

Download (2.91 MB)
In Báo cáo tài chính 46 download

pdf Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20 ngày 05/9/2019 Popular

Download (1.73 MB)
In Thông báo cổ đông 106 download

pdf DCL - CBTT thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Popular

Download (296 KB)
In Thông báo cổ đông 102 download

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 đã kiểm toán Popular

Download (3.44 MB)
In Báo cáo tài chính 142 download

pdf Báo cáo tài chính riêng bán niên 2019 đã kiểm toán Popular

Download (3.30 MB)
In Báo cáo tài chính 111 download

pdf Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 2 - 2019 so với Quý 2 - 2018 Popular

Download (133 KB)
In Thông báo cổ đông 126 download

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 - 2019 Popular

Download (3.23 MB)
In Báo cáo tài chính 149 download

pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 2 - 2019 Popular

Download (2.98 MB)
In Báo cáo tài chính 113 download

pdf Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2019) Popular

Download (1.50 MB)
In Báo cáo quản trị 144 download

pdf CBTT - Chọn công ty kiểm toán năm 2019 Popular

Download (127 KB)
In Thông báo cổ đông 120 download

pdf Nghị quyết của HĐQT v/v chọn công ty kiểm toán năm 2019 Popular

Download (76 KB)
In Thông báo cổ đông 100 download

pdf CBTT- Quyết định v/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế Popular

Download (779 KB)
In Thông báo cổ đông 162 download

pdf Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Phí Xuân Trường Popular

Download (692 KB)
In Thông báo cổ đông 192 download