pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019 New

Download (2.81 MB)
In Báo cáo tài chính 11 download

pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2019 New

Download (13.15 MB)
In Báo cáo tài chính 10 download

pdf Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019

Download (3.58 MB)
In Báo cáo quản trị 12 download

pdf Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Đỗ Thế Cao

Download (111 KB)
In Thông báo cổ đông 61 download

pdf Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 3 - 2019 so với Quý 3 - 2018 Popular

Download (121 KB)
In Thông báo cổ đông 108 download

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 - 2019 Popular

Download (2.74 MB)
In Báo cáo tài chính 174 download

pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 3 - 2019 Popular

Download (2.91 MB)
In Báo cáo tài chính 114 download

pdf Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20 ngày 05/9/2019 Popular

Download (1.73 MB)
In Thông báo cổ đông 166 download

pdf DCL - CBTT thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Popular

Download (296 KB)
In Thông báo cổ đông 166 download

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 đã kiểm toán Popular

Download (3.44 MB)
In Báo cáo tài chính 205 download

pdf Báo cáo tài chính riêng bán niên 2019 đã kiểm toán Popular

Download (3.30 MB)
In Báo cáo tài chính 166 download

pdf Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 2 - 2019 so với Quý 2 - 2018 Popular

Download (133 KB)
In Thông báo cổ đông 169 download

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 - 2019 Popular

Download (3.23 MB)
In Báo cáo tài chính 199 download

pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 2 - 2019 Popular

Download (2.98 MB)
In Báo cáo tài chính 167 download