pdf Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2019 so với năm 2018 New

Download (493 KB)
In Thông báo cổ đông 9 download

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019 Popular

Download (2.81 MB)
In Báo cáo tài chính 131 download

pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2019

Download (13.15 MB)
In Báo cáo tài chính 84 download

pdf Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019

Download (3.58 MB)
In Báo cáo quản trị 78 download

pdf Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Đỗ Thế Cao

Download (111 KB)
In Thông báo cổ đông 99 download

pdf Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 3 - 2019 so với Quý 3 - 2018 Popular

Download (121 KB)
In Thông báo cổ đông 150 download

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 - 2019 Popular

Download (2.74 MB)
In Báo cáo tài chính 222 download

pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 3 - 2019 Popular

Download (2.91 MB)
In Báo cáo tài chính 157 download

pdf Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20 ngày 05/9/2019 Popular

Download (1.73 MB)
In Thông báo cổ đông 219 download