pdf Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 đã kiểm toán

Download (3.44 MB)
In Báo cáo tài chính 57 download

pdf Báo cáo tài chính riêng bán niên 2019 đã kiểm toán

Download (3.30 MB)
In Báo cáo tài chính 50 download

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 - 2019 Popular

Download (3.23 MB)
In Báo cáo tài chính 107 download

pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 2 - 2019

Download (2.98 MB)
In Báo cáo tài chính 68 download

pdf Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2019)

Download (1.50 MB)
In Báo cáo quản trị 81 download

pdf CBTT - Chọn công ty kiểm toán năm 2019

Download (127 KB)
In Thông báo cổ đông 77 download

pdf Nghị quyết của HĐQT v/v chọn công ty kiểm toán năm 2019

Download (76 KB)
In Thông báo cổ đông 68 download

pdf CBTT- Quyết định v/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế Popular

Download (779 KB)
In Thông báo cổ đông 121 download

pdf Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Phí Xuân Trường Popular

Download (692 KB)
In Thông báo cổ đông 151 download

pdf Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2019 so với Quý 1 năm 2018 Popular

Download (525 KB)
In Thông báo cổ đông 158 download

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019 Popular

Download (3.85 MB)
In Báo cáo tài chính 214 download

pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2019 Popular

Download (4.08 MB)
In Báo cáo tài chính 169 download