Danh mục

pdf Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Ban kiểm soát New

Download

pdf Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Download

pdf Dự thảo Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Download

document Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018

Download

document Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Download

pdf Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Download

pdf Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Download