Danh mục

pdf Nghị quyết ĐHCĐ bất thường DCL năm 2018

Download

pdf Biên bản họp ĐHCĐ bất thường DCL năm 2018

Download

pdf CV Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến ứng cử TV HĐQT

Download

pdf Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty

Download

pdf Tờ trình xin phê duyệt phương án phát hành trái phiếu năm 2018

Download

pdf Tờ trình thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành

Download

pdf Tờ trình điều chỉnh mục đích sử dụng vốn

Download

pdf Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT

Download

pdf Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

Download

pdf Quy chế ứng cử, bầu cử ĐHCĐ bất thường năm 2018

Download

pdf Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2018

Download

pdf Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2018

Download

pdf Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động DCL năm 2018

Download

pdf Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2018

Download

pdf Dự thảo Biên bản họp ĐHCĐ bất thường năm 2018

Download

pdf Chương trình họp ĐHCĐ bất thường năm 2018

Download

pdf Thư mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2018

Download

pdf TB ngày chính thức tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2018

Download

pdf CBTT Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2018

Download