Điều lệ, Quy chế công ty

Điều lệ Công ty Điều lệ Công ty

Ngày cập nhật: 29/07/2013
Điều lệ này được Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) và cổ đông của Công ty thông qua theo Nghị Quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2013.
Trang 3 trong tổng số 3