Thông báo mời thầu

TB gia hạn Thư mời chào giá Máy phát điện

TB gia hạn Thư mời chào giá Máy phát điện-01
TB gia hạn Thư mời chào giá Máy phát điện-02
TB gia hạn Thư mời chào giá Máy phát điện04-01


 kien cua ban

busy