Thông báo mời thầu

Thư mời chào giá gói Điện


thu_moi_chao_gia_goi_dien_01
thu_moi_chao_gia_goi_dien_02


 kien cua ban

busy