Thông báo mời thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

thong bao trung thau goi hvac_001

 

thong bao trung thau goi hvac_002

 

thong bao trung thau xdcb_001

thong bao trung thau xdcb_002 kien cua ban

busy