document Đơn ứng cử vào Ban kiểm soát Popular

Download (30 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 1135 download

document Sơ yếu lý lịch Popular

Download (30 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 1333 download

pdf Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Popular

Download (16 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 1449 download

pdf Bổ sung các nghị quyết còn thiếu Popular

Download (874 KB)
In Thông báo cổ đông 1820 download

pdf Quyết định miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS Popular

Download (374 KB)
In Thông báo cổ đông 1793 download

pdf Thay đổi Người đại diện pháp luật Popular

Download (928 KB)
In Thông báo cổ đông 1867 download

pdf Giải trình lưu ý của Công ty kiểm toán trong BCTC SX 6 tháng đầu năm 2012 Popular

Download (454 KB)
In Thông báo cổ đông 1696 download

pdf Biên bản DHCD năm tài chính 2011 Popular

In ĐHCĐ năm 2012 2125 download

document Biên bản hợp nhóm Popular

Download (40 KB)
In ĐHCĐ năm 2012 1638 download

pdf Quy chế bầu cử HDQT và BKS Popular

Download (55 KB)
In ĐHCĐ năm 2012 1506 download

document Đơn ứng cử BKS Popular

Download (36 KB)
In ĐHCĐ năm 2012 1574 download

document Đơn ứng cử vào HDQT Popular

Download (39 KB)
In ĐHCĐ năm 2012 1579 download

document Giấy ủy quyền dự đại hội cổ đông Popular

Download (39 KB)
In ĐHCĐ năm 2012 1462 download

document Sơ yếu lý lịch Popular

Download (35 KB)
In ĐHCĐ năm 2012 1289 download

pdf Tài liệu DHCD 2011 Popular

In ĐHCĐ năm 2012 1826 download

pdf Thu moi du DHCD2011 Popular

Download (78 KB)
In ĐHCĐ năm 2012 1348 download

pdf Giải trình nguyên nhân lỗ năm 2011 và phương án khắc phục Popular

In Thông báo cổ đông 1740 download

pdf Báo cáo thường niên năm 2011 Popular

Download (15.92 MB)
In Báo cáo thường niên 1905 download

pdf Báo cáo thường niên năm 2010 Popular

Download (5.93 MB)
In Báo cáo thường niên 2352 download

pdf 20111117-DCL-giai trinh bien dong LNST Q3-11 so Q3-10.pdf Popular

Download (99 KB)
In Thông báo cổ đông 1762 download