pdf Thư mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2013 Popular

Download (71 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 1308 download

document Thư xác nhận tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2013 Popular

Download (28 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 1327 download

pdf Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Popular

Download (50 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 1131 download

document Biên bản họp nhóm Popular

Download (44 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 1063 download

document Thư đề cử thành viên HĐQT Popular

Download (31 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 1081 download

document Đơn ứng cử vào HĐQT Popular

Download (35 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 1049 download

document Đơn ứng cử vào Ban kiểm soát Popular

Download (30 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 1053 download

document Sơ yếu lý lịch Popular

Download (30 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 1245 download

pdf Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Popular

Download (16 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 1366 download

pdf Bổ sung các nghị quyết còn thiếu Popular

Download (874 KB)
In Thông báo cổ đông 1732 download

pdf Quyết định miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS Popular

Download (374 KB)
In Thông báo cổ đông 1705 download

pdf Thay đổi Người đại diện pháp luật Popular

Download (928 KB)
In Thông báo cổ đông 1776 download

pdf Giải trình lưu ý của Công ty kiểm toán trong BCTC SX 6 tháng đầu năm 2012 Popular

Download (454 KB)
In Thông báo cổ đông 1607 download

pdf Biên bản DHCD năm tài chính 2011 Popular

In ĐHCĐ năm 2012 1983 download

document Biên bản hợp nhóm Popular

Download (40 KB)
In ĐHCĐ năm 2012 1519 download

pdf Quy chế bầu cử HDQT và BKS Popular

Download (55 KB)
In ĐHCĐ năm 2012 1382 download

document Đơn ứng cử BKS Popular

Download (36 KB)
In ĐHCĐ năm 2012 1467 download

document Đơn ứng cử vào HDQT Popular

Download (39 KB)
In ĐHCĐ năm 2012 1462 download

document Giấy ủy quyền dự đại hội cổ đông Popular

Download (39 KB)
In ĐHCĐ năm 2012 1346 download

document Sơ yếu lý lịch Popular

Download (35 KB)
In ĐHCĐ năm 2012 1182 download