pdf Dự thảo Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 Popular

Download (25 KB)
In ĐHCĐ năm 2013 2058 download

pdf Báo cáo thường niên năm 2012 Popular

Download (17.17 MB)
In Báo cáo thường niên 3642 download

document Thư xác nhận tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013 Popular

Download (28 KB)
In ĐHCĐ năm 2013 2228 download

document Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013 Popular

Download (38 KB)
In ĐHCĐ năm 2013 2250 download

pdf Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2013 Popular

Download (1.26 MB)
In ĐHCĐ năm 2013 2894 download

pdf Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2013 Popular

Download (795 KB)
In ĐHCĐ năm 2013 1631 download

pdf Biên bản ĐHCĐ bất thường năm 2013 Popular

Download (584 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 2135 download

pdf Nghị Quyết ĐHCĐ Bất Thường năm 2013 Popular

Download (380 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 2321 download

pdf Quyết định bổ nhiệm Giám đốc tài chính ông Trần Chí Kiên Popular

Download (367 KB)
In Thông báo cổ đông 1793 download

pdf Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2013 Popular

Download (251 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 2073 download

document Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường 2013 Popular

Download (38 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 1617 download

pdf Thư mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2013 Popular

Download (71 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 1425 download

document Thư xác nhận tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2013 Popular

Download (28 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 1436 download

pdf Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Popular

Download (50 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 1263 download

document Biên bản họp nhóm Popular

Download (44 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 1175 download

document Thư đề cử thành viên HĐQT Popular

Download (31 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 1205 download

document Đơn ứng cử vào HĐQT Popular

Download (35 KB)
In ĐHCĐ bất thường năm 2013 1142 download