document Mẫu Thư xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 Popular

Download (42 KB)
In Các mẫu biểu liên quan đến Đại hội 159 download

document Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Popular

Download (57 KB)
In Các mẫu biểu liên quan đến Đại hội 148 download

pdf Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Popular

Download (350 KB)
In Dự thảo Nghị quyết và Biên bản 182 download

document Mẫu Phiếu biểu quyết Popular

Download (80 KB)
In Các mẫu biểu liên quan đến Đại hội 146 download

pdf Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Popular

Download (468 KB)
In Dự thảo Nghị quyết và Biên bản 163 download

pdf Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Popular

Download (319 KB)
In Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 161 download

document Mẫu Biên bản họp nhóm v/v đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Popular

Download (42 KB)
In Tài liệu liên quan đến bầu cử 147 download

document Mẫu Đơn ứng cử vào Hội đồng quản trị Popular

Download (45 KB)
In Tài liệu liên quan đến bầu cử 160 download

document Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Hội đồng quản trị Popular

Download (14 KB)
In Tài liệu liên quan đến bầu cử 150 download

document Mẫu Thư đề cử thành viên Hội đồng quản trị Popular

Download (44 KB)
In Tài liệu liên quan đến bầu cử 141 download

document Mẫu Thẻ biểu quuyết Popular

Download (41 KB)
In Các mẫu biểu liên quan đến Đại hội 154 download

document Mẫu Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Popular

Download (44 KB)
In Tài liệu liên quan đến bầu cử 138 download

pdf Ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Popular

Download (226 KB)
In Thông báo cổ đông 201 download

pdf Ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Popular

Download (226 KB)
In Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 167 download