pdf Tờ trình v/v kế hoạch kinh doanh năm 2019 Popular

Download (308 KB)
In Báo cáo và Tờ trình 349 download

pdf Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 Popular

Download (211 KB)
In Báo cáo và Tờ trình 252 download

pdf Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán Popular

Download (614 KB)
In Báo cáo và Tờ trình 273 download

pdf Báo cáo v/v Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Popular

Download (339 KB)
In Báo cáo và Tờ trình 234 download

pdf CBTT- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 18 Popular

Download (2.04 MB)
In Thông báo cổ đông 302 download

pdf CBTT- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Popular

Download (455 KB)
In Thông báo cổ đông 382 download

pdf Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Lưu Quế Minh Popular

Download (198 KB)
In Thông báo cổ đông 311 download

pdf Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Popular

Download (332 KB)
In Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 292 download

pdf Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Popular

Download (244 KB)
In Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 264 download

document Mẫu Thư xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 Popular

Download (42 KB)
In Các mẫu biểu liên quan đến Đại hội 238 download

document Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Popular

Download (57 KB)
In Các mẫu biểu liên quan đến Đại hội 231 download

pdf Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Popular

Download (350 KB)
In Dự thảo Nghị quyết và Biên bản 270 download

document Mẫu Phiếu biểu quyết Popular

Download (80 KB)
In Các mẫu biểu liên quan đến Đại hội 235 download

pdf Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Popular

Download (468 KB)
In Dự thảo Nghị quyết và Biên bản 242 download