pdf Báo cáo thường niên năm 2018 Popular

Download (11.19 MB)
In Báo cáo thường niên 481 download

pdf Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Popular

Download (219 KB)
In Báo cáo và Tờ trình 226 download

pdf Tờ trình v/v thực hiện chương trình ESOP năm 2019 Popular

Download (241 KB)
In Báo cáo và Tờ trình 221 download

pdf Tờ trình v/v kế hoạch kinh doanh năm 2019 Popular

Download (308 KB)
In Báo cáo và Tờ trình 256 download

pdf Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 Popular

Download (211 KB)
In Báo cáo và Tờ trình 174 download

pdf Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán Popular

Download (614 KB)
In Báo cáo và Tờ trình 191 download

pdf Báo cáo v/v Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Popular

Download (339 KB)
In Báo cáo và Tờ trình 164 download

pdf CBTT- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 18 Popular

Download (2.04 MB)
In Thông báo cổ đông 198 download

pdf CBTT- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Popular

Download (455 KB)
In Thông báo cổ đông 278 download

pdf Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Lưu Quế Minh Popular

Download (198 KB)
In Thông báo cổ đông 194 download

pdf Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Popular

Download (332 KB)
In Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 185 download

pdf Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Popular

Download (244 KB)
In Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 172 download