Toggle Title Date
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua thư từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh của ông Nguyễn Toàn Thắng, bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Thế giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh dược phẩm ( pdf, 1.15 MB ) (37 download)
pdf Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty ( pdf, 381 KB ) (63 download)
pdf CBTT- Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 ( pdf, 1.62 MB ) (95 download)
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động CN Thanh Hóa và CN Trà Vinh ( pdf, 2.85 MB ) (136 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chi cổ tức năm 2017 ( pdf, 2.35 MB ) (138 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2018 ( pdf, 1.99 MB ) (207 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ TN năm 2018 ( pdf, 2.45 MB ) (179 download) Popular
pdf Nghị quyết HDQT v/v thay đổi người đại diện phần góp vốn, Giám đốc người đại diện theo pháp luật tại VPC - Sài Gòn ( pdf, 402 KB ) (184 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT triển khai PA phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài ( pdf, 490 KB ) (162 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thời gian chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ( pdf, 396 KB ) (214 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ( pdf, 268 KB ) (283 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ( pdf, 1.18 MB ) (251 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v chọn công ty kiểm toán năm 2017 ( pdf, 371 KB ) (272 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất việc góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ tại Công ty con ( pdf, 784 KB ) (293 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh ( pdf, 269 KB ) (373 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua Kế hoạch kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông ( pdf, 216 KB ) (309 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2017 ( pdf, 342 KB ) (322 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty CP DP Euvipharm ( pdf, 360 KB ) (346 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý hợp đồng với Amigo ( pdf, 341 KB ) (333 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT V/v góp vốn thành lập công ty cổ phần ( pdf, 902 KB ) (399 download) Popular