Toggle Title Date
pdf Quyết định của HĐQT v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch với những bên có liên quan ( pdf, 639 KB ) (68 download)
pdf Quyết định của HĐQT về việc giải thể Công ty con (Dược phẩm Mê Kông) ( pdf, 352 KB ) (59 download)
pdf Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 ( pdf, 214 KB ) (64 download)
pdf Nghị quyết HĐQT hủy danh sách cổ đông, chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ( pdf, 1.73 MB ) (134 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ( pdf, 410 KB ) (183 download) Popular
pdf Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy vật tư y tế ( pdf, 86 KB ) (230 download) Popular
pdf Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua chủ trương đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất Capsule giai đoạn 4, 5 ( pdf, 97 KB ) (212 download) Popular
pdf NQ của HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Cty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - Thành viên Tập đoàn F.I.T ( pdf, 132 KB ) (290 download) Popular
pdf Nghị quyết của HĐQT v/v chọn công ty kiểm toán năm 2019 ( pdf, 76 KB ) (290 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT v/v chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long tại Thanh Hóa ( pdf, 116 KB ) (266 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh dược phẩm ( pdf, 478 KB ) (335 download) Popular
pdf Quyết đinh của HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch với những bên có liên quan ( pdf, 709 KB ) (315 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT v/v thôi giữ chức vụ TGĐ và người đại diện theo pháp luật của Công ty DCL ( pdf, 364 KB ) (305 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm chức vụ TGĐ và người đại diện theo pháp luật của Công ty DCL ( pdf, 458 KB ) (277 download) Popular
pdf Nghị quyết của HĐQT v/v thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty DCL ( pdf, 759 KB ) (275 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ( pdf, 397 KB ) (398 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan ( pdf, 1.42 MB ) (529 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua thư từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh của ông Nguyễn Toàn Thắng, bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Thế giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh dược phẩm ( pdf, 1.15 MB ) (497 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty ( pdf, 381 KB ) (499 download) Popular
pdf CBTT- Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 ( pdf, 1.62 MB ) (526 download) Popular