Toggle Title Date
pdf Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty ( pdf, 381 KB ) (33 download)
pdf CBTT- Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 ( pdf, 1.62 MB ) (68 download)
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động CN Thanh Hóa và CN Trà Vinh ( pdf, 2.85 MB ) (100 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chi cổ tức năm 2017 ( pdf, 2.35 MB ) (106 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2018 ( pdf, 1.99 MB ) (166 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ TN năm 2018 ( pdf, 2.45 MB ) (142 download) Popular
pdf Nghị quyết HDQT v/v thay đổi người đại diện phần góp vốn, Giám đốc người đại diện theo pháp luật tại VPC - Sài Gòn ( pdf, 402 KB ) (145 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT triển khai PA phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài ( pdf, 490 KB ) (127 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thời gian chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ( pdf, 396 KB ) (175 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ( pdf, 268 KB ) (242 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ( pdf, 1.18 MB ) (220 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v chọn công ty kiểm toán năm 2017 ( pdf, 371 KB ) (237 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất việc góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ tại Công ty con ( pdf, 784 KB ) (255 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh ( pdf, 269 KB ) (340 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua Kế hoạch kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông ( pdf, 216 KB ) (275 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2017 ( pdf, 342 KB ) (284 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty CP DP Euvipharm ( pdf, 360 KB ) (308 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý hợp đồng với Amigo ( pdf, 341 KB ) (296 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT V/v góp vốn thành lập công ty cổ phần ( pdf, 902 KB ) (356 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT V/v góp vốn thành lập công ty cổ phần và giải thể ( pdf, 983 KB ) (336 download) Popular