Toggle Title Date
pdf Nghị quyết HĐQT hủy danh sách cổ đông, chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ( pdf, 1.73 MB ) (63 download)
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ( pdf, 410 KB ) (112 download) Popular
pdf Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy vật tư y tế ( pdf, 86 KB ) (159 download) Popular
pdf Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua chủ trương đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất Capsule giai đoạn 4, 5 ( pdf, 97 KB ) (145 download) Popular
pdf NQ của HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Cty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - Thành viên Tập đoàn F.I.T ( pdf, 132 KB ) (226 download) Popular
pdf Nghị quyết của HĐQT v/v chọn công ty kiểm toán năm 2019 ( pdf, 76 KB ) (223 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT v/v chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long tại Thanh Hóa ( pdf, 116 KB ) (205 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh dược phẩm ( pdf, 478 KB ) (272 download) Popular
pdf Quyết đinh của HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch với những bên có liên quan ( pdf, 709 KB ) (258 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT v/v thôi giữ chức vụ TGĐ và người đại diện theo pháp luật của Công ty DCL ( pdf, 364 KB ) (239 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm chức vụ TGĐ và người đại diện theo pháp luật của Công ty DCL ( pdf, 458 KB ) (216 download) Popular
pdf Nghị quyết của HĐQT v/v thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty DCL ( pdf, 759 KB ) (208 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ( pdf, 397 KB ) (336 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan ( pdf, 1.42 MB ) (463 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua thư từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh của ông Nguyễn Toàn Thắng, bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Thế giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh dược phẩm ( pdf, 1.15 MB ) (431 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty ( pdf, 381 KB ) (433 download) Popular
pdf CBTT- Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 ( pdf, 1.62 MB ) (465 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động CN Thanh Hóa và CN Trà Vinh ( pdf, 2.85 MB ) (505 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chi cổ tức năm 2017 ( pdf, 2.35 MB ) (496 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2018 ( pdf, 1.99 MB ) (564 download) Popular