Toggle Title Date
pdf CBTT- Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 ( pdf, 1.62 MB ) (39 download)
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động CN Thanh Hóa và CN Trà Vinh ( pdf, 2.85 MB ) (72 download)
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chi cổ tức năm 2017 ( pdf, 2.35 MB ) (75 download)
pdf Nghị quyết HĐQT dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2018 ( pdf, 1.99 MB ) (134 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ TN năm 2018 ( pdf, 2.45 MB ) (103 download) Popular
pdf Nghị quyết HDQT v/v thay đổi người đại diện phần góp vốn, Giám đốc người đại diện theo pháp luật tại VPC - Sài Gòn ( pdf, 402 KB ) (107 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT triển khai PA phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài ( pdf, 490 KB ) (101 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thời gian chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ( pdf, 396 KB ) (144 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ( pdf, 268 KB ) (210 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ( pdf, 1.18 MB ) (185 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v chọn công ty kiểm toán năm 2017 ( pdf, 371 KB ) (196 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất việc góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ tại Công ty con ( pdf, 784 KB ) (218 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh ( pdf, 269 KB ) (307 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua Kế hoạch kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông ( pdf, 216 KB ) (253 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2017 ( pdf, 342 KB ) (256 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty CP DP Euvipharm ( pdf, 360 KB ) (273 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý hợp đồng với Amigo ( pdf, 341 KB ) (260 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT V/v góp vốn thành lập công ty cổ phần ( pdf, 902 KB ) (319 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT V/v góp vốn thành lập công ty cổ phần và giải thể ( pdf, 983 KB ) (312 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT V/v chủ trương mở rộng nhà máy Capsule ( pdf, 388 KB ) (328 download) Popular