Toggle Title Date
pdf Quyết đinh của HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch với những bên có liên quan ( pdf, 709 KB ) (28 download)
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ( pdf, 397 KB ) (95 download)
pdf Quyết định của HĐQT v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan ( pdf, 1.42 MB ) (208 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua thư từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh của ông Nguyễn Toàn Thắng, bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Thế giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh dược phẩm ( pdf, 1.15 MB ) (163 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty ( pdf, 381 KB ) (180 download) Popular
pdf CBTT- Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 ( pdf, 1.62 MB ) (208 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động CN Thanh Hóa và CN Trà Vinh ( pdf, 2.85 MB ) (258 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chi cổ tức năm 2017 ( pdf, 2.35 MB ) (250 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2018 ( pdf, 1.99 MB ) (317 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ TN năm 2018 ( pdf, 2.45 MB ) (291 download) Popular
pdf Nghị quyết HDQT v/v thay đổi người đại diện phần góp vốn, Giám đốc người đại diện theo pháp luật tại VPC - Sài Gòn ( pdf, 402 KB ) (291 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT triển khai PA phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài ( pdf, 490 KB ) (300 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ( pdf, 396 KB ) (320 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ( pdf, 268 KB ) (391 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ( pdf, 1.18 MB ) (359 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v chọn công ty kiểm toán năm 2017 ( pdf, 371 KB ) (379 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất việc góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ tại Công ty con ( pdf, 784 KB ) (405 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh ( pdf, 269 KB ) (482 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua Kế hoạch kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông ( pdf, 216 KB ) (418 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2017 ( pdf, 342 KB ) (430 download) Popular