pdf Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

In Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2019

pdf Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

In Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2019

pdf Báo cáo thường niên năm 2018

In Báo cáo thường niên

pdf Tờ trình v/v kế hoạch kinh doanh năm 2019

In Báo cáo và Tờ trình