pdf Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

In Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2020 65 download

pdf Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

In Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2020 70 download

document Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Download (508 KB)
In Dự thảo Nghị quyết và Biên bản 65 download

document Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Download (754 KB)
In Dự thảo Nghị quyết và Biên bản 48 download

pdf Tờ trình v/v kế hoạch kinh doanh năm 2020

Download (261 KB)
In Báo cáo và Tờ trình 89 download

pdf Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Download (261 KB)
In Báo cáo và Tờ trình 49 download

pdf Tờ trình về việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi

Download (289 KB)
In Báo cáo và Tờ trình 62 download