pdf CBTT- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Download
In Thông báo cổ đông

pdf Báo cáo thường niên năm 2017

Download
In Báo cáo thường niên

pdf Quyết định v/v bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty

Download
In Thông báo cổ đông

pdf CBTT về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Download
In Thông báo cổ đông

pdf Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ quốc tế

Download
In Thông báo cổ đông

pdf CBTT - phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi

Download
In Thông báo cổ đông

pdf Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Download
In Thông báo cổ đông

pdf Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung

Download
In Thông báo cổ đông