pdf Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

In Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018

pdf Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

In Thông báo cổ đông

pdf Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

In Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018

pdf Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT

In Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018

pdf Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Ban kiểm soát

In Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018

document Mẫu Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

In Các mẫu biểu liên quan bầu cử

pdf Báo cáo thường niên năm 2017

In Báo cáo thường niên

pdf Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

In Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018

pdf Dự thảo Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

In Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018

document Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018

In Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018

document Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

In Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018