Folder Các biểu mẫu ĐHCĐ bất thường 2018

document Thư xác nhận tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2018

Download

document Mẫu ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2018

Download

document Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên

Download

document Mẫu thẻ biểu quyết tại ĐHCĐ bất thường năm 2018

Download

document Mẫu phiếu bầu TV HĐQT tại ĐHCĐ bất thường năm 2018

Download

document Mẫu biên bản họp nhóm ĐHCĐ bất thường năm 2018

Download

document Mẫu Phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ bất thường năm 2018

Download