Folder ĐHCĐ bất thường năm 2018

pdf Nghị quyết ĐHCĐ bất thường DCL năm 2018

Download

pdf Biên bản họp ĐHCĐ bất thường DCL năm 2018

Download

pdf CV Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến ứng cử TV HĐQT

Download

pdf Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty

Download

pdf Tờ trình điều chỉnh mục đích sử dụng vốn

Download

pdf Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT

Download

pdf Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

Download