Career opportunities

17-07-2020 520 Views
Vị trí: Kế toán phụ trách công nợ phải thu. Địa điểm làm việc: Vĩnh Long. Mô tả công việc Theo dõi nợ phải ...
11-07-2020 104 Views
Vị trí: Đối tác Nhân sự (HRBP). Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh. Mô tả công việc Thực hiện các chương trình ...
16-07-2020 107 Views
Vị trí: Thư ký Tổng Giám đốc. Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh. Mô tả công việc Hỗ trợ các công việc hàng ngày của ...