5cc-25Gx1" không kim

5cc-25Gx1" không kim

Quy cách

Bơm kim tiêm sử dụng 1 lần

Quy cách: 5cc-25Gx1" không kim