1cc-25Gx1/2" co-kim

1cc-25Gx1/2" co-kim

Quy cách

Bơm tiêm không kimg sử dụng 1 lần

Quy cách: 1cc-25Gx1/2" co-kim