10cc-25G-x-1-ck

10cc-25G-x-1-ck

Bơm tiêm sử dụng một lần Quy cách:10cc-25Gx1 Có kim

{tab= Chi tiết sản phẩm}

Bơm tiêm sử dụng một lần

Quy cách: 10cc - 25G x 1 có kim

{tab= Hình ảnh}

{tabs}