1524190631_1524190621-10ml-23gx1

10cc-23G-x-1"-kim

Bơm tiêm sử dụng một lần Quy cách: 10cc-23Gx1 có kim