BAN KIỂM SOÁT

 • 1

  Ông Phí Xuân Trường

  Trưởng ban kiểm soát

 • 1

  Bà Vũ Thị Minh Hoài

  Thành viên Ban kiểm soát

 • 1

  Bà Phan Thị Hòa

  Thành viên Ban kiểm soát